AC-DC Buck
Reference   DesignPart No.Vin(Vac)Iq(mA)Freq_MaxVout AccuracyHV StartupVDD   UVLO(V)VDD   OVP(V)OCP/OLPOTPPackage
5V/150mAOB2222EC90~2641.540KHz±5%/11.5/3.715YesYesSOP8
5V/250mAOB2222MC90~2641.540KHz±5%/11.5/3.715YesYesSOP8
5V/300mAOB2222LMC90~2641.540KHz±5%/11.5/3.715YesYesSOP8
12V/300mAOB2225NC90~264140KHz±5%/13.5/7.216YesYesSOP8
12V/300mAOB2225Nx90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesSOP8
12V/400mAOB2225RC90~264140KHz±5%/13.5/7.216YesYesSOP8
12V/450mAOB2225Rx90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesSOP8
12V/300mAOB2235NC90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesSOP8
12V/350mAOB2235NA90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesDIP8
12V/350mAOB2235NAS90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesDIP7
12V/500mAOB2235RA90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesDIP8
12V/500mAOB2235RAS90~264140KHz±5%Yes13.5/717.5YesYesDIP7
18V/300mAOB2228GNC90~264140KHz±5%/14.8/7.521YesYesSOP8
18V/400mAOB2228GRC90~264140KHz±5%/14.8/7.521YesYesSOP8
18V/350mAOB2228PRC90~264140KHz±5%Yes13.5/722.8YesYesSOP8
18V/250mAOB2238NA90~264140KHz±5%Yes13.5/722.8YesYesDIP8
18V/400mAOB2238RA90~264140KHz±5%Yes13.5/722.8YesYesDIP8